Customer publications

Efficient visible light-driven water oxidation and proton reduction by an ordered covalent triazine-based framework

Xie, Jijia; A. Shevlin, Stephen; Ruan, Qiushi; A. Moniz, Savio J.; Liu, Yangrong; Liu, Xu; Li, Yaomin; Ching Lau, Chi; Xiao Guo, Zheng; Tang, Junwang

By 12 March 2019No Comments